Privatlivs politik

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi
behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores
kontaktoplysninger nedenfor.

Soldalens Cykel Service

Møllevænget 5, 9870 Sindal

CVR-nr.: 43228765

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via info@soldalenscykelservice.dk

Behandlingsaktiviteter

Som dataansvarlig jf. GDPR, så har vi følgende behandlingsaktiviteter.

Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere.

Kommunikation med potentielle kunder

Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via:

KontaktformularEmailTelefon

 

Herigennem
vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med
dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den
information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Vi sletter vores kommunikation med dig når det står klart om du ønsker vores ydelser eller ej.

Skulle
der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine
personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Kunder

Vi
har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at
ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn,
adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende. 

Hjemlen til at behandle disse personoplysningerer er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil vi umiddelbart herefter slette personoplysningerne.

Bogføring

Vi
skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi
gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf
kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse,
ydelsesbeskrivelse.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet. 

Jobansøgninger

Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere om de matcher et ansættelsesbehov i vores virksomhed. 

Hvis
du sender din jobansøgning til os, så er vores hjemmel til at behandle
dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1
litra f. 

Hvis
du har sendt en uopfordret ansøgning, så vil vi med det samme vurdere
om din ansøgning er relevant, og herefter slette dine oplysninger igen,
hvis der ikke er et match. 

Hvis
du har sendt en ansøgning til et opslået job, så vil vi bortskaffe din
ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter at
den rette kandidat er fundet til jobbet.

Hvis
du indgår i et rekrutteringsforløb og/elleransættes til jobbet, så vil
vi give dig særskilt information om hvordan, at vi behandler dine
personoplysninger i denne forbindelse. 

Databehandlere


kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor
samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan
være databehandlere.

Eksterne
leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores
arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

Simply, Shopify

 

Det
er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles
ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og
vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi
indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der
håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af
dine personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Profilering og automatiserede afgørelser

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Tredjelandeoverførsler

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS. 

I
nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes
databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine
personoplysninger en passende beskyttelse.

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

En
af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere
opdaterede om GDPR via løbende awareness træning, GDPR kursus, samt ved
at gennemgå vores GDPR-procedurer med medarbejderne. 

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I
særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden
tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du
har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine
personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset
behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra
opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan
fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en
person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du
har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers
lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre
indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du
har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et
struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få
overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden
hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Klage til Datatilsynet

Du
har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds
med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder
Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.